วันที่ [ วัน - เดือน - ปี ] : 09-08-2011

จาก  : ยุทธศาสตร์ฯ ยุทธ/CEO/สาสุขพท.พิเศษ พอสว.

เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว.

ข้อความ :

        ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.และราษฎรพร้อมพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยเสด็จประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ แหลมหางนาค จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่ ขอเชิญร่วมรับเสด็จ ดังนี้

๑.)วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา๑๕.๐๐น.
๑.๑ กรรมการ อนุกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดกระบี่ แต่งกายด้วยเครื่องแบบกากีคอพับแขนยาวสวมหมวก
๑.๒ อาสาสมัคร พอ.สว. แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติการ พอ.สว. เฝ้ารับเสด็จ องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

๒)วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐น.
๒.๑ กรรมการ อนุกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดกระบี่ แต่งกาย ด้วยเครื่องแบบ กากีคอพับแขนยาวสวมหมวก
๒.๒ อาสาสมัคร พอ.สว.(ทุกคน) แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติการ พอ.สว. เฝ้ารับเสด็จ องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านนาพรุ หมู่ที่๒ ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

โปรดตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม ไปยัง กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.กระบี่ ภายในวันที่ 15 ส.ค.54 ทางโทรสาร 075612971 หรือ ทางจดหมายเวียน

ชื่อเอกสารที่แนบมา :
[ ไม่มีเอกสาร ]     Back