วันที่ [ วัน - เดือน - ปี ] : 23-03-2009

จาก  : ควบคุมโรค โรคไม่ติดต่อ/อาชีวอนามัย/โรคสวล.

เรื่อง : VCD Good Health รายการเพื่อสุขภาพที่ดีจากโรงพยาบาลราชวิถี "โรคไต" นพ.กำธร ลีลามะลิ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต

ข้อความ :

        ให้สสอ. และ โรงพยาบาลที่สนใจ สามารถแจ้งความจำนงขอรับ VCD Good Health รายการเพื่อสุขภาพที่ดีจากโรงพยาบาลราชวิถี "โรคไต" นพ.กำธร ลีลามะลิ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต มายัง งาน NCD สสจ.กระบี่ ผ่านทางจดหมายเวียน งาน NCD กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.กระบี่

ชื่อเอกสารที่แนบมา :
[ ไม่มีเอกสาร ]     Back